On mountains

Moving around a mountain, detail (c-print, 30 x 40 cm)

Moving around a mountain, detail